Våre tjenester

Vårt oppdrag er å skape verdi for kundene våre gjennom reduserte kostnader og effektivisering av drift og vedlikehold av overføringsnettet.

Tjenester

Tjenester

Wiseline har utviklet en metodikk og et verktøy som brukes til å estimere risikoer og kostnader knyttet til driften av luftnett. Wiseline-metoden er basert analyser av store mengder data fra nettbransjen kombinert med risikoanalyser og systemmodellering. Dette brukes for å gi datadrevet beslutningsstøtte for å redusere kostnader knyttet til drift og vedlikehold, uten at det går på bekostning av risikoen. Dette kan brukes til å utarbeide langsiktige strategier for inspeksjon, vedlikehold og reinvestering, eller operative planer.

Wiseline-metoden tar utgangspunkt i data som beskriver kraftnettet sammen med inspeksjonsdata, og bruker dette til å estimere tilstanden på nettet. Deretter simuleres det hvordan tilstanden utvikles over tid, basert på ulike strategier. Resultatene av Wiseline-metoden kan benyttes til å gi overordnede føringer for en inspeksjons- og vedlikeholdsstrategi, eller benyttes til å lage inspeksjons- og vedlikeholdsplaner.

Bilde av en mast
Oversikt over våre tjenester

Driftsstrategi

En driftsstrategi er en overordnet strategi for å oppnå selskapets mål knyttet til drift og vedlikehold, og består av vedlikeholdsstrategier og inspeksjonsstrategier. Driftsstrategiene legger føringer for hvordan inspeksjon, vedlikehold og eventuelt reinvesteringer skal gjennomføres fra år til år. Prinsippet bak er å estimere kostnader for drift og vedlikehold opp mot nytteverdien. Nytteverdien måles basert på risiko knyttet til evne til KILE, HMS og strømleveranse. Hensikten med en slik strategi er å balansere risiko, kostnad og kritikalitet, for å finne den beste kombinasjonen av strategier. Driftsstrategiene bygger på Wiseline-metoden, og benytter verktøyet Wiseline Asset Insight (WAI) for å analysere og visualisere tilstanden på kraftlinjer.

Vedlikeholdsstrategi

En vedlikeholdsstrategi er en del av en overordnet strategi for å oppnå selskapets mål knyttet til drift og vedlikehold. Den legger føringer for hvordan vedlikeholdet skal gjennomføres fra år til år. Prinsippet bak Vedlikeholdsstrategien er risikobasert vedlikehold, der tilstandsdata blir kombinert med ulike risikomodeller. Hensikten med en slik strategi er å balansere kostnader til drift og vedlikehold mot risikoer som KILE, HMS og strømleveranse, og usikkerheter for å optimalisere vedlikeholdet mot ulike behov.

Vedlikeholdsstrategien skal optimalisere balansen mellom kostnad og risiko. For å gjøre dette benyttes Wiseline-metoden og Wiseline Asset Insight (WAI). Wiseline har ved flere anledninger identifisert besparelser på over 30% med nye vedlikeholdsstrategier.

Inspeksjonsstrategi

En inspeksjonsstrategi er en del av en overordnet strategi for å oppnå selskapets mål knyttet til drift og vedlikehold av kraftlinjene. En slik strategi legger føringer for hvordan inspeksjoner skal gjennomføres fra år til år. Prinsippet bak inspeksjonsstrategien er å finne riktig intervaller for inspeksjon av ulike komponenter slik at risikoen holdes på et akseptabelt nivå. Hensikten med dette er å balansere kostnader til drift, vedlikehold og inspeksjon mot risikoer og usikkerheter. Dette bidrar til å optimalisere driften av kraftlinjer mot ulike behov. Inspeksjonsstrategiene kan se på ulike inspeksjonsintervaller for henholdsvis linjebefaring, topp- og råtekontroll og drone befaring.

Inspeksjonsstrategien skal optimalisere balansen mellom kostnad og risiko. For å gjøre dette benyttes Wiseline-metoden og Wiseline Asset Insight (WAI). Gjennom dette arbeidet har Wiseline ved flere anledninger identifisert besparelser på over 40% med nye inspeksjonsstrategier.

Driftsplan

En driftsplan er en overordnet plan for å oppnå selskapets mål knyttet til drift og vedlikehold. En driftsplan består av en vedlikeholdsplan og en inspeksjonsplan, der en vedlikeholdsplan ser på hvordan anbefalte avvik kan vedlikeholdes så effektivt som mulig. Dette vil inkludere en oversikt over hvilke avvik som skal vedlikeholdes når. Videre benyttes en inspeksjonsplan for å finne ut hvilke linjer som bør inspiseres når med de ulike inspeksjonstypene. Driftsplanene bygger på Wiseline-metoden og verktøyet Wiseline Asset Insight (WAI).

Vedlikeholdsplan

Vedlikeholdsplanen gir en anbefaling for hvilke avvik som burde vedlikeholdes i inneværende basert på tilgjengelige inspeksjonsdata. Analysene i en vedlikeholdsplan bygger på Wiseline-metoden, og benytter verktøyet Wiseline Asset Insight (WAI) for å simulere og estimere kostnader og risiko. For å anbefale hvilke avvik som skal vedlikeholdes blir det gjort en kost-nytte-vurdering av alle avvik, der kostnader og risikoer blir balansert. Alle detekterte avvik blir vurdert ut fra hvordan de påvirker risikoen på nettet og dette sammenlignes med kostnaden for å vedlikeholde avvikene. Det kan også ses på mulige effektiviseringsgevinster ved å vedlikeholde flere avvik samtidig i samme område, og dermed redusere logistikk-kostnadene.

For å kunne sikre en helhetlig og langsiktig strategi anbefales det at det utarbeides en inspeksjons- og vedlikeholdsstrategi også. Dette vil gi overordnede føringer som sørger for at risikoer og kostnader blir ivaretatt på lang sikt.

Inspeksjonsplan

Inspeksjonsplan gir en anbefaling om hvilke linjer og kontrollpunkt som bør inspiseres. I tillegg til hvilken metode som bør benyttes og ved hvilke intervaller det bør gjennomføres. Eksempler på inspeksjonsmetoder er vanlig linjebefaring gjennomført av ansatte, topp og råtekontroll, drone og helikopter.

Analysene i en Inspeksjonsplan bygger på Wiseline-metoden, og benytter verktøyet Wiseline Asset Insight (WAI). Denne fremgangsmåten har vist å redusere både risiko og kostnader ved å blant annet endre intervallene for linjebefaring.

Risiko standarder

Rammeverk/Metode

Wiseline arbeider i henhold til: NS 5814 – Krav til risikovurderinger, ISO 31000 – Risikostyring og RENBLAD 8015. Dette betyr at metodikken WAI tilfredsstiller og ivaretar disse standardene. Under finner du en beskrivelse av de tre: 

NS 5814 omhandler krav til risikovurderinger, og brukes for å ta beslutninger om tiltak eller valg av løsninger for å forebygge risiko. Standarden stiller krav til de elementene som kan inngå i en slik prosess.

ISO 31000 gir veiledning for integrering av risikobasert beslutningstaking i styring, planlegging, ledelse, rapportering, policy, verdier og kultur. Det er et åpent og prinsippbasert system som er beregnet for alle typer risiko.

RENBLAD 8015 beskriver foreslått vedlikeholdsstrategi som tar utgangspunkt i RENs anbefalinger for vedlikehold i regional- og distribusjonsnettet. RENBLAD 8015 gir en oversikt over parametere, målsetninger og elementer som bør inngå i et strukturert, risikobasert vedlikehold av nettet.