Våre leveranser

Les mer om våre leveranser.

Leveranser

Leveranser

Wiseline strukturerer dataene til kunden og setter det i system, for så å gi retningslinjer til gjennomføring og standardisering av inspeksjon og vedlikehold. Dette underbygges med noen enkle risikomodeller som gir et relativt bilde av risikoen gjennom estimering av tilstand. Wiseline har blant annet levert leveranser til Linja Nett AS, Vesterålskraft Nett AS og S-Nett AS.

Driftsstrategi: Vesterålskraft Nett AS og S-Nett AS

Formålet med disse leveransene var å anbefale driftsstrategier for høyspentlinjene i luft for Vesterålskraft Nett AS og S-Nett AS. Driftsstrategiene balanserte risiko, kostnad og kritikalitet, for å finne den beste kombinasjonen av vedlikeholds- og inspeksjonsstrategier. Det ble tatt høyde for risiko knyttet til HMS og evne til å levere strøm, og driftsstrategiene ble tilpasset ulike økonomiske soner på nettene. Driftsstrategiene benyttet Wiseline-metoden og verktøyet Wiseline Asset Insight (WAI).

Strategisk data ble basert på studier og historiske data gjort av Wiseline. Dette ble tilpasset og gjennomgått med hvert selskap i workshops, i tillegg ble det kvalitetssikret på e-post og i møter. Basert på dette ble det satt opp en liste med relevante kontrollpunkter, med tilhørende kostnader, levetider og kritikaliteter. I tillegg ble alle linjer kategorisert etter økonomiske soner fra 1-5, der sone 5 har høyest prioritet. Dette er utgangspunktet for å sette opp seks ulike vedlikeholdsstrategier som ble analysert i kombinasjon med ulike inspeksjonsstrategier.

Resultatene av analysene viste at det er store forskjeller i kostnad for ulike strategier. Ved å studere kostnader og risiko ble det konkludert det med en kombinasjon av vedlikeholdsstrategier og inspeksjonsstrategier for de ulike økonomiske sonene fra et kost-nytte perspektiv for hvert selskap.

Kundelogoer
Bilde av Bård

Wiseline har levert flere leveranser til Vestall. Les mer om dette i et kundeintervju med Bård Angeltveit.

Bård Angeltveit i Vestall stilles overfor kompliserte utfordringer hver dag; Nettselskapet skal ikke bare levere strøm, men det skal skje i tråd med offentlige reguleringer, sikkerheten skal være ivaretatt, og lønnsomheten skal være sikret både på kort og lang sikt.

Eksempel rundt inspeksjon

Tabellen til venstre er et utdrag fra en driftsstrategi, og viser et sammendrag av en inspeksjonsstrategi som vil gi en akseptabel risiko for alle linjer de neste årene. Kostnaden for disse strategiene er ca. 7,0 millioner kr i gjennomsnitt per år over de neste 30 årene. Dette inkluderer 0,6 kr millioner til inspeksjon, 5,9 millioner kr til vedlikehold, og 0,5 millioner kr til KILE.

Med en slik inspeksjonsstrategi er det videre forventet 10-13 strømbrudd per år, eller i underkant av 0,003 per mastpunkt. Linjene med høyere prioritet har forventet færre strømbrudd per mastpunkt. For HMS-risiko er det forventet ca. 100-200 feil på komponenter med henholdsvis HMS-kritikalitet 4 og 5 per år. Basert på at det totalt er ca. 60 000 kontrollpunkter med denne kritikaliteten utgjør dette ca. 0,5%, som er under akseptkriteriet på 1 %.

Økonomisk sone referer her til en segmentering av økonomisk risiko (KILE), og vedlikeholdsstrategi beskriver ulike tilstander for når komponentene skal skiftes.

Inspeksjonstabell
Avbrudd eksempel med KILE

Eksempel rundt avbrudd

Bildene til høyre illustrerer forskjeller mellom to ulike kunder, der man kan se at det er stort potensiale i KILE besparelse! Man kan blant annet se at det er relativ lik andel planlagte avbrudd, mens fordelingen av KILE er veldig annerledes. Hvis man planlegger som kunde A, kan man redusere KILE av planlagte avbrudd med nesten 50%. En avbruddsanalyse er et nyttig verktøy til dette arbeidet.

Formålet med en avbruddsanalyse er å anbefale tiltak for høyspentlinjene i luftnettet. Disse tiltakene er ment å redusere kostnader i form av KILE, og redusere sannsynligheten for hendelser som påvirker omdømmet i negativ retning. Tiltakene finnes ved å systematisere avbruddsdata. Noen av spørsmålene man ønsker svar på ved en slik analyse er: 

  • Hva forårsaker de fleste avbruddene​?
  • Hvilke linjer er mest utsatt?
  • Hvilke årsaker er dyrest i form av KILE?