Bilde av Bård

Kan nettselskapene oppnå bedre leveransesikkerhet til lavere kost?

Bård Angeltveit i Vestall stilles overfor kompliserte utfordringer hver dag; Nettselskapet skal ikke bare levere strøm, men det skal skje i tråd med offentlige reguleringer, sikkerheten skal være ivaretatt, og lønnsomheten skal være sikret både på kort og lang sikt.

Det er ikke små utfordringer Bård stilles overfor i sin stilling som Prosesseier Drift og Faglig ansvarlig i Vestall. Som et heleid datterselskap av Vesterålskraft AS med hovedkontor på Sortland, dekker deres forsyningsområde i dag ca. 1900 km strømnett og ca. 12 000 nettkunder.

Viktigheten av forsyningssikkerhet, sikker drift og robusthet er noe selskapet vektlegger svært høyt.

Han forteller om hvordan det er utfordrende å kartlegge alt på riktig detaljnivå og få med alle de viktige aspektene. Tatt i betraktning at det finnes godt over 300.000 kilometer kraftledning i Norge, er ikke Vestall en stor aktør. Å jobbe strategisk med hvordan selskapet skal styres og hvordan de skal håndtere risiko, er derimot like viktig for dem som hos de store nettselskapene.

En reise fra kvalitative til kvantitative mål
Utfordringen for Bård, og sikkert mange i bransjen med ham, har vært å konkretisere arbeidet med strategi og risiko slik at det blir målbart og noe alle kan forholde seg til. Dette har resultert i et mangeårig samarbeid med Wiseline – et Trondheimsbasert teknologiselskap med filosofi om å bidra til risikobasert vedlikehold basert på tilstandskontroll, feilstatistikk (avbruddsanalyse) og erfaring.

«Vi ble spurt om hvilke som var de viktigste linjene våre og hvorfor de var viktigst. Vi hadde gjerne en mening fra før, men nå skulle vi få det mer dokumentert basert på kunder, KILE-kostnader, forsyningssikkerhet og vedlikehold.»

Wiselines første leveranse var en gjennomgang av tilstanden på lavspentnettet og en del av høyspentnettet deres, hvor man så risiko opp mot tilstanden i nettet for å bedre kunne prioritere vedlikehold. Prioriteringene ble gjort basert på tilstand, hvor i nettet det var avvik og KILE-kostnader. Videre hjalp Wiseline med å utvikle en driftsstrategi for hele høyspentnettet; både i distribusjonsnettet og i regionalnettet.

Bård forteller videre hvordan de nå har gjort slike analyser mye mer grundig med Wiseline sin metodikk, hvor de blant annet har gjennomgått alle komponentene i et mastepunkt og sett på hva som skaper et strømavbrudd. «Disse aktivitetene har hjulpet oss til å kartlegge de viktigste komponentene i det som Wiseline definerer som evnen til å levere strøm». Han forteller at de har implementert dette systemet i alle ledd fra vedlikehold av nettet, innhenting av observasjonsdata, og helt inn i arbeidet med driftsstrategien.

«Dette har gitt oss et verktøy som gjør at vi bedre kan prioritere hvor vi skal befare, og vi klarer å prioritere hva vi skal vedlikeholde. I tillegg har vi fått et verktøy som synliggjør tilstanden og risikoen på et overordnet nivå, noe som styret har etterspurt. – Vi bruker innsamlet data inkludert metodikken for innsamlingen som et samlet underlag for langstidsinvesteringsplanene vi har i Vestall.»

Det er nå over 20 år siden KILE-ordningen så dagens lys. Staten ønsker å motivere nettselskapene til å sikre egen leveringspålitelighet gjennom å redusere selskapenes driftsresultat ved avbrudd. Samarbeidet med Wiseline har gitt Bård og de andre ansatte i Vesthall en analyse av selskapets avbruddsstatistikk. Analysen så på planlagte og ikke planlagte avbrudd, og hvordan man kunne redusere KILE-kostnader. «Basert på den rapporten kunne vi se hvilke linjer som egentlig gir oss de høyeste KILE-kostnadene, hvilke linjer vi bør fokusere på å vedlikeholde, og kanskje også reinvestere tidligere enn vi hadde planlagt.» Analysene viste blant annet hvilke linjer som hadde stått for de høyeste KILE-kostnadene de siste årene. «Dermed hadde vi underlag for en diskusjon om disse burde vedlikeholdes fremfor andre linjer, til tross for at andre linjer hadde dårligere tilstand og dermed egentlig en høyere opprinnelig prioritering i driftsstrategien.»

Vestall bedre skikket til å møte fremtidige utfordringer
Når vi spør om konkrete endringer i Vestall som resultat av samarbeidet, forteller Bård: «Vi føler vi allerede er godt i gang! Vi har gjort grep vi er ganske sikre på vil gi oss resultater på sikt. Vi har gjort prioriteringsgrep og satt opp vern på flere av avgangene våre. Utfra rapportene og prioriteringene kan vi se KILE-kostnadene vi får grunnet feil på gitte linjer, og plassere vern på steder vi ikke tidligere har hatt vern. Dermed sikrer vi at feilen ikke drar med seg det bakenforliggende nettet. Dette bidrar til å redusere KILE-kostnadene.»

Wiselines verktøy støtter også opp om bransjekravene som ligger i RENBLAD 8015 (om vedlikehold i energiforsyningen), samt NS 5814 – krav til risikovurderinger og ISO 31000 – risikostyring. Bård trekker også frem hvordan samarbeidet med Wiseline har bidratt til en bevisstgjøring internt, som igjen har bidratt til at de har blitt enig i selskapet om en strategi.

«Vi har fått en mer felles forståelse for hvordan vi løser våre oppgaver. Nå har vi en strategi vi jobber med å forankre i selskapet. For at Vestall skal lykkes må vi ha en kultur hvor de som er ute og gjør befaringer og inspeksjoner og de som sitter inne på tilstand ser en felles nytteverdi i hverandres bidrag.»

Vestalls økte fokus på dialog har resultert i konkrete endringer: «Vi prater om hva vi ser etter når vi er ute på befaringer og hvordan vi skal kategorisere feilen og hvilken tilstand den har. Vi jobber for at alle montørene skal gjøre det på lik måte, slik at vi får standardisert dette. Det samme gjelder når vi får dataene fra inspeksjonene inn på kontoret – de skal vurderes likt der også.» sier Bård, før han legger til; «Det vi prøver å oppnå er en forent måte å tenke på tilstand, og det har vi klart å sette mye mer i system nå når vi har fått en tydeligere strategi for nettet vårt.»

Bård oppsummerer til slutt: «Samarbeidet mellom Wiseline og Vestall har fungert veldig bra. Wiseline gir oss en annen vinkling enn det vi i nettbransjen ofte har i diskusjoner, så dette vil jeg absolutt anbefale videre til andre.»

For mer informasjon om Wiseline, ta kontakt med Helge Mjølnerød på +47 917 66 161 / helge.mjolnerod@wiseline.no.